Poštovani,

Obavještavamo Vas da Ljekarska komora Tuzlanskog kantona i u 2019. godini provodi aktivnosti za dodjelu naziva primarijus u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službene novine F BiH broj 46/10 i 75/13) i Pravilnika o uvjetima, kao i kriterijima i postupku za dodjelu naziva primarijus (Službene novine F BiH broj 21/12).

Ovim putem pozivamo direktore i Stručna vijeća zdravstvenih ustanova da prijedloge i dokumentaciju kandidata dostave u prostorije Ljekarske komore TK zaključno sa 07. februarom 2019. godine.

U skladu sa članom 3. alineja 6. navedenog Pravilnika Izvršni odbor Ljekarske komore TK će za predložene kandidate dati mišljenja i ista, zajedno sa prijedlozima i dokumentacijom, dostaviti na adresu Ljekarske/Liječničke komore F BiH najkasnije do 15. februara 2019. godine koja će prijedloge proslijediti Federalnom ministarstvu zdravstva.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.