Prof. dr. sc. Lejla Mešalić, dr. med. prim.
Ljekarska Komora Tuzlanskog kantona
Adresa: Turalibegova 20, TC Pašaž
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina

B I O G R A F I J A

Rođena je u Tuzli 1971. godine gdje je završila osnovnu i srednju Medicinsku školu, kao i Medicinski fakultet. Zaposlena je u JZNU Dom zdravlja-Tuzla od 1998. godine, a
specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završila u Tuzli, u januaru 2005. godine. Postdiplomski studij završila je na Medicinskom fakultetu u Tuzli i položila sve propisane ispite sa prosječnom ocjenom 9,4. Magistarski rad pod nazivom „Lipidni profil žena u menopauzi“ odbranila je na Medicinskom fakultetu u Tuzli, u aprilu 2005. godine, a doktorsku disertaciju pod nazivom „Značaj lipidnog i hormonskog profila na menopauzalnu tranziciju” odbranila 20.10.2011. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U februaru 2012 godine dodijeljena joj je titula Primarijusa od strane Federalnog ministarstva zdravstva. Završila je šestomjesečnu edukaciju iz porodične medicine. U zvanju je vanrednog profesora od 2018. godine na Katedri za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Poslijediplomski studij stalnog usavršavanja liječnika iz oblasti ultrazvuka završila je na Klinici „Sveti duh“ u Zagrebu, 2001 godine, edukaciju iz kolposkopije u Beogradu 2007 godine. Obuku iz poboljšanja kvalitete u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u organizaciji AKAZA, te edukaciju iz ultrazvuka dojki uspješno je završila 2009. godine u Tuzli. Takođe je završila edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta, SHCE 1 i SHCE 2 i SHCE 3-top menadžer na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Do sada je objavila tri knjige, autor i koautor preko 50 naučnih i stručnih radova, učestvovala u više naučnoistraživačkih projekata. Bila je mentor nekoliko magistarskih radova i mentor u izradi doktorske disertacije iz oblasti ginekologije. Član je komisije za polaganje stručnog ispita pri Ministarstvu zdravstva TK i član komisije za polaganje specijalističkog ispita pri Federalnom ministarstvu zdravstva. U više navrata bila je pozvani predavač, te učesnik brojnih međunarodnih i republičkih kongresa i simpozijuma. Član je Udruženja ginekologa i perinatologa TK, član Prvostepene komisije za prekid trudnoće, član redakcijskog odbora časopisa South East European Health Sciences, Acta Medica Saliniana, te recenzent časopisa Sanamed, Srbija i Medicinskog glasnika Zenica. Također je član Izvršnog odbora Federalne ljekarske komore. Dobitnik je Zahvalnice 28. divizije Drugog korpusa Armije RBiH, Udruženja građana, majke hendikepirane djece, Zahvalnice Saveza invalida Tuzlanskog kantona, Zahvalnice Udruženja „Obrazovanje, gradi BiH“, Udruženja romkinja „Bolja budućnost“, Federalne ljekarske komore te Udruženja „Zmajevo srce“.

Trenutno obavlja poslove specijaliste ginekologije i akušerstva i šefa ginekološkog
odjeljenja u Službi za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica u JZNU Dom zdravlja “Dr.Mustafa Šehović” u Tuzli, te je angažovana u nastavnom procesu na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Dana 02.11.2023. godine izabrana je za predsjednicu Ljekarske komore TK.