prof. dr. sc. dr. Harun Brkić
(Klinika za neurohirurgiju JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla)
Ljekarska Komora Tuzlanskog kantona
Adresa: Turalibegova 20, TC Pašaž 75000 Tuzla Bosna i Hercegovina

B I O G R A F I J A
Harun Brkić rođen je 1957. godine u Tuzli gdje je završio osnovnu i srednju Medicinsku školu.
Medicinski fakultet završio je 1980. godine u Sarajevu.
Specijalizaciju iz neurohirugije je završio 1989. goodine.

Magisterij iz oblasti ratne kraniocerebralne traume završio je 1999. godine, a doktorat iz oblasti bolesti kralješnice odbranio 2002 godine.
Tokom 1989-2015. godine, kao koautor ili autor radova iz oblasti traume i neurohiruških oboljenja, učestvovao je u radu kongresa, simpozija seminara u zemlji i inozemstvu.

Sa ponosom ističe da je kao neurohirurg tokom rata u Bosni i Hercegovini operirao 1033 ranjenika. U to vrijeme bio jedini neurohirurg na okupiranom dijelu oko Tuzle, ali je i tada razvijao neurohiruršku službu i educirao mlađe ljekare.
Bio je mentor mnogim specijalizantima neurohirugije iz Bosne i Hercegovine tokom specijalizantnog staža.
U naučno-nastavno zvanje vanrednog profesora na predmetu “Hirurgija” Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u izabran je 2009. godine. Aktivan je član udruženja neurohiruga Bosne i Hercegovine kao i Ljekarske komore Tuzlanskoga kantona.

Aktivista je dobrotvornih humanih organizacija i sportskih društava u Tuzli, široj javnosti poznat kao ljubitelj prirode.

Do sada je u više navrata bio član ispitnih komisija pri polaganju specijalističkog ispita iz opšte hirurgije, neurohirurgije, mentor pri izradi magistarskih i doktorskih disertacije iz oblasti bolesti kralježnice i
neuroloških oboljenja.
Autor je knjige “Neurohirugija za studente medicine” objavljene 2009. godine.
Napisao je više od 30 stručnih radova publiciranih u zemlji i inozemstvu.
Trenutno uposlen na Klinici za neurohirugiju UKC Tuzla. Oženjen je i otac dvoje djece.

Dana 30.10.2019. godine izabran je za predsjednika Ljekarske komore TK.