Poštovani,

Obavještavamo Vas da će Ljekarska komora Tuzlanskog kantona i u 2023. godini provoditi aktivnosti za dodjelu naziva primarijus u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službene novine F BiH broj 46/10 i 75/13) i Pravilnika o uvjetima, kao i kriterijima i postupku za dodjelu naziva primarijus (Službene novine F BiH broj 21/12).

 Ovim putem pozivamo direktore i Stručna vijeća zdravstvenih ustanova da prijedloge i dokumentaciju kandidata dostave u prostorije Ljekarske komore TK zaključno sa 10. februarom 2023. godine.

 U skladu sa članom 3. alineja 6. navedenog pravilnika Izvršni odbor Ljekarske komore TK će za predložene kandidate dati mišljenja i ista, zajedno sa prijedlozima i dokumentacijom, dostaviti na adresu Ljekarske/Liječničke komore F BiH najkasnije do 15. februara 2023. godine koja će prijedloge proslijediti Federalnom ministarstvu zdravstva.

Molimo Vas da se dostavljeni prijedlozi odnose isključivo na kandidate koji su uslov za dodjelu naziva primarijus ispunili u toku 2022. godine. (u prilogu zaključak LJ/LK FBiH)

 Detaljne upute i način apliciranja sa popisom potrebne dokumentacije mogu se naći na  www.ljktk.ba

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prilog: postupak prijave, obrazac prijedlog i CV