Podunavska Psihijatrijska Asocijacija (PPA) u saradnji sa: Međunarodnom akademijom nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini – Razred za medicinske nauke, Univerzitetskim kliničkim centrom (UKC) Tuzla– Klinika za psihijatriju, Medicinskim fakultetom Univerziteta u Tuzli,
Udruženjem psihijatara Tuzlanskog kantona (UPTK), Udruženjem psihijatara u Bosni i Hercegovini (UPuBiH), Hrvatskim društvom za kreativnu psihofarmakoterapiju i biološku psihijatriju Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ) organizuje :

MEĐUNARODNI 30. PODUNAVSKI PSIHIJATRIJSKI SIMPOZIJ (u hibridnoj formi). 

MKB-11 I KREATIVNA FARMAKOTERAPIJA U PSIHIJATRIJI: IZAZOVI I PERSPEKTIVE

Tuzla, Bosna i Hercegovina,
28 – 29. oktobar/listopad, 2022.
Hotel Salis

Stručni skup je bodovan u skladu sa Pravilnikom Ljekarske komore TK.

Link Simpozija:

https://ianubih.ba/medjunarodni-30-podunavski-psihijatrijski-simpozij/