Poštovani,

Podsjećanja radi dopunski rad zdravstvenih radnika – ljekara regulisan je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Sl.novine F BiH broj 46/2010 i 75/2013) te Pravilnikom o načinu, postupku i uvjetima, kao i drugim pitanjima od značaja za organiziranje i obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi (Sl.novine F BiH broj 60/2012).

Posljednjih mjeseci, prema zaprimljenim informacijama od KUIP-a, prilikom vršenja nadzora od strane nadležnog inspektora, evidentna je pojava obavljanja dopunskog rada suprotna odredbama gore navedenih propisa.

Naime, u postupku nadzora nad radom zdravstvenih ustanova, uočeno je da u pojedinim zdravstvenim ustanovama dopunski rad obavljaju i ljekari/specijalisti  za čije specijalnosti nisu registrirane zdravstvene ustanove.

Stoga, obavještavamo članstvo da prilikom podnošenja zahtjeva za mišljenje LJKTK  obavezno dostave i kopiju rješenja o registraciji zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse.

Takođe, evidentno je i da se, prilikom osnivanja privatnih zdravstvenih ustanova, u zahtjevima za mišljenje LJKTK, imena nosioca zdravstvene djelatnosti pojavljuju u više od dvije ustanove, što je nemoguće.  

Stoga, osnivači su dužni uz zahtjev za mišljenje LJKTK, kod osnivanja ili proširenja zdravstvene ustanove, dostaviti i dokaz o posjedovanju uredne lične dokumentacije zaposlenika (član 215. Pravilnika o bližim uslovima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u ZU – Sl.novine F BiH 05/2020)

S poštovanjem,

Predsjednik Ljekarske komore TK

Prof. dr. sc. Harun Brkić, dr. med.