Dana 23. maja 2018. godine sa početkom u 14.00 sati u prostorijama TC Dramar u Tuzli održana je redovna sjednica Skupštine Ljekarske komore Tuzlanskog kantona. Sjednici Skupštine, od izabranih 120, prisustvovalo je 79 delegata. Osim delegata, sjednici Skupštine su prisustvovali i prof.dr.sc. Haris Huseinagić, dr.med.prim., predsjednik Ljekarske komore TK, Amila Bećirović, dr.med., Ljekar savjetnik ZZO TK i Almir Đulbić, dipl.ecc., predstavnik računovodstva. Rad članova Skupštine odvijao se prema predloženom dnevnom redu te su obrađene slijedeće tačke:

 1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine održane dana 14.04.2017. godine;
 2. Razmatranje i usvajanje:
  • Izvještaja o finansijskom poslovanju Komore za 2017. godinu;
  • Izvještaja o radu za 2017. godinu;
  • Izvještaja Nadzornog odbora za 2017. godinu;
  • Finansijskog plana za 2018. godinu;
  • Plana rada za 2018. godinu;
 3. Razmatranje i donošenje odluke o imenovanju člana Suda i Tužitelja Ljekarske komore TK (prijedlog po zaključku Skupštine / 2017.g.: po broju dobivenih glasova za člana Suda imenuje se dr Izudin Zahirović, a za zamjenika Tužitelja imenuje se dr Almir Jagodić).
 4. Informacija o obilježavanju jubileja „20 godina Ljekarske komore TK“.

Po svakoj tačci dnevnog reda vodila se konstruktivna rasprava, nakon čega su sve tačke i usvojene.

Osim navedenog radnog dijela, prisutnim delegatima Skupštine, prezentovane su i određene informativne teme.

Amila Bećirović, dr.med., Ljekar savjetnik u Zavodu zdravstvenog osiguranja TK, prisutne je informisala o radu Zavoda, uz poseban osvrt na aktivnosti kontrole propisivačke prakse sa aspekta aktuelne esencijalne liste, doktrinarnih pristupa i Odluke o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala te kontrole prava na privremenu spriječenost za rad u uslovima nedostataka u Pravilniku o privremenoj spriječenosti za rad (Sl.novine F BiH br. 03/17).

Admir Suljić, dr.med., zamjenik predsjednika Saveza SSDMiS F BiH, prisutne je upoznao sa aktivnostima Saveza, uz poseban osvrt na položaj ljekara u Tuzlanskom kantonu.