PRIMARIJATI

Poštovani,

Obavještavamo Vas da Ljekarska komora Tuzlanskog kantona i u 2020. godini provodi aktivnosti za dodjelu naziva primarijus u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službene novine F BiH broj 46/10 i 75/13) i Pravilnika o uvjetima, kao i kriterijima i postupku za dodjelu naziva primarijus (Službene novine F BiH broj 21/12).

            Ovim putem pozivamo direktore i Stručna vijeća zdravstvenih ustanova da prijedloge i dokumentaciju kandidata dostave u prostorije Ljekarske komore TK zaključno sa 03. februarom 2020. godine.

            U skladu sa članom 3. alineja 6. navedenog pravilnika Izvršni odbor Ljekarske komore TK će za predložene kandidate dati mišljenja i ista, zajedno sa prijedlozima i dokumentacijom, dostaviti na adresu Ljekarske/Liječničke komore F BiH najkasnije do 10. februara 2020. godine koja će prijedloge proslijediti Federalnom ministarstvu zdravstva.

            Detaljne upute i način apliciranja sa popisom potrebne dokumentacije mogu se naći na  www.ljktk.ba

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

S poštovanjem,

                                                                                                  Predsjednik  Ljekarske komore TK

                                                                              Prof.dr.sc. Harun Brkić, dr.med.