JAVNI OGLAS / KONKURS

Ljekarska komora Tuzlanskog kantona

Turalibegova 20

75 000 Tuzla

Na osnovu Odluke Izvršnog odbora Ljekarske komore Tuzlanskog kantona broj 836/22 od 06.06.2022. godine, a u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu (Sl.novine TK 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21) objavljuje

JAVNI OGLAS / KONKURS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine

sa punim radnim vremenom

Radno mjesto:

 1. Tehnički sekretar – 1 izvršilac

Za radno mjesto tehničkog sekretara utvrđen je slijedeći opis poslova:

 • uspostavlja, vodi i ažurira registre Komore u skladu sa aktima Komore, u elektronskoj i

pisanoj verziji,

 • obrađuje zahtjeve za učlanjenje u Komoru,
 • izdaje potvrde o članstvu u Komori,
 • čuva i ažurira personalni dosije svakog člana Komore,
 • vodi evidenciju o članstvu u Komori i uplatama članarine,
 • stara se o izradi i distribuciji licenci i članskih iskaznica,
 • odgovoran je za blagovremeno obavještavanje članova o isteku licence i uplatama članarine i drugih promjena podataka članova,
 • učestvuje u izradi i distibuciji dokumentacije  potrebne za rad organa i tijela Komore,
 • vodi računa o operativnoj funkcionalnosti programa elektronskog vođenja registara Komore,
 • po zahtjevima stranaka priprema i distribuira podatke iz registra Komore, koje potpisuje predsjednik Komore,
 • priprema dokumentaciju za knjiženje i sarađuje sa knjigovodstvom,
 • priprema i ispostavlja predračune i račune kupcima ili korisnicima usluga,
 • stara se o nabavci kancelarijskog i drugog potrošnog materijala,
 • otvara, protokoliše, sortira pristiglu poštu,
 • distribuira izlaznu poštu,
 • stara se o urednom vođenju dokumentacije, evidencije i arhivu,
 • obavljanja redovne administrativne poslove: fotokopiranje, faxiranje, slanje e-mailova i protokolisanje,
 • javlja se na telefon i vrši prijem stranaka, te daje potrebne informacije i obavijesti,
 • obavlja i druge poslove po nalogu predsjednika i generalnog sekretara Komore.
 • izvještaj o radu podnosi predsjedniku Komore i generalnom sekretaru.

U Ljekarskoj komori Tuzlanskog kantona u radni odnos sa punim radnim vremenom može biti primljeno lice koje pored opštih uslova ispunjava i posebne uslove utvrđene Zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, LJKTK.

Opšti uslovi za profesionalan rad u Ljekarskoj komori Tuzlanskog kantona: 

 • Da je lice državljanin Bosne i Hercegovine;
 • Da je punoljetno;
 • Da je zdravstveno sposobno za radno mjesto određeno ovim Pravilnikom;
 • Da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova prema ovom Pravilniku, kao i dokaz o ispunjavanju ostalih posebnih uslova za određeno radno mjesto;
 • Da lice nije osuđivano niti otpuštano kao rezultat disciplinske kazne u posljednje tri godine od dana objave konkursa za radno mjesto; 
 • Da raspolaže vještima rada na računaru.

Za poziciju pod rednim brojem 1) posebni uslovi su:

 • Srednja stručna sprema – IV stepen;
 • Radno iskustvo minimalno tri (3) godine;
 • Poznavanje rada na računaru;
 • Poznavanje stranog jezika;
 • Položen vozački ispit.

Zaključivanje ugovora o radu vrši se uz obavezan probni rad. Probni rad za izabranog kandidata za ovo radno mjesto traje šest (6) mjeseci. Kandidatu koji ne zadovolji na poslovima radnog mjesta za vrijeme obavljanja probnog rada, prestaje radni odnos sa danom isteka roka probnog rada.

Prijavni obrazac za javni oglas / konkurs se može preuzeti putem web stranice Ljekarske komore TK www.ljktk.ba.

Uz prijavni obrazac na javni oglas / konkurs kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

Za poziciju pod rednim brojem 1):

 • Biografiju sa adresom i brojem telefona;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Diplomu o završenoj srednjoj stručnoj spremi – IV stepen;
 • Dokaz o radnom iskustvu u trajanju od minimalno tri (3) godine;
 • Uvjerenje o nekažnjavanju;
 • Izjavu da lice nije otpuštano kao rezultat disciplinske kazne u posljednje tri (3) godine do dana objave javnog oglasa / konkursa za radno mjesto;
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru;
 • Dokaz o poznavanju stranog jezika;
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu – B kategorija.

Ukoliko kandidat po posebnom propisu ima prioritet u zapošljavanju, uz poziv na poseban propis,  dostaviti i dokaze (potvrda ili uvjerenje).

Kandidati su obavezni dostaviti sve dokumente u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od tri (3) mjeseca.

Ljekarska komora Tuzlanskog kantona nema obavezu povrata dokumenata.

Prijave na javni oglas / konkurs sa traženom dokumentacijom dostaviti preporučeno poštom ili lično na adresu:

Ljekarska komora Tuzlanskog kantona, Turalibegova 20, 75 000 Tuzla,

sa naznakom

“PRIJAVA NA JAVNI OGLAS / KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS, NE OTVARAJ!”

Komisija za prijem u radni odnos Ljekarske komora Tuzlanskog kantona će održati usmeni ispit sa kandidatima koji blagovremeno dostave uredne i potpune prijave.

O datumu, vremenu i mjestu usmenog ispita kandidati će biti blagovremeno obavješteni putem web stranice Ljekarske komore TK www.ljktk.ba.

Neblagovremene, neuredne ili nepotpune prijave neće se razmatrati.

Javni oglas / konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Javni oglas / konkurs je objavljen putem sredstava javnog informisanja i to: u dnevnom listu Dnevni avaz, na web stranici Ljekarske komore TK www.ljktk.ba i dostavljanjem navedenog Službi za zapošljavanje TK.

Kandidat koji u konkursnoj proceduri bude izabran, dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za radno mjesto tehničkog sekretara.

Tuzla, 06.06.2022.                                                                               Predsjednik Ljekarske komore TK

Broj: 837/22                                                                                                    Prof.dr.sc. Harun Brkić

Dostavljeno:

 • Služba za zapošljavanje TK
 • Dnevni avaz
 • web stranica Ljekarske komore TK www.ljktk.ba
 • a/a